واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

ساغر

فرهنگ فارسی معین

(غَ) (اِ.) پیالة شرابخواری ، جام .