واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

سالار

فرهنگ فارسی معین

[ په . ] (اِمر.) سردار، سپهسالار.