واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

سلیس

فرهنگ فارسی معین

(سَ) [ ع . ] (ص .) نک سلس .