واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

سمانه

فرهنگ فارسی معین

(سَ نَ یا نِ) (اِ.) سقف خانه .