واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

سن

فرهنگ فارسی معین

( ~ .) [ فر. ] (اِ.) صحنة نمایش .