واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

سنوی

فرهنگ فارسی معین

(سَ نَ) [ ع . ] (اِ.) منسوب به سنه .