واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

سپاسگزار

فرهنگ فارسی معین

( ~ . گُ) (ص فا.) سپاسدار، شاکر.