واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

سیما

فرهنگ فارسی معین

(اِ) 1 - چهره ، قیافه . 2 - علامت ، هیئت .