واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

سیمرغ

فرهنگ فارسی معین

(مُ) [ په . ] (اِمر.) مرغ افسانه ای و موهوم .