واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

شابک

فرهنگ فارسی معین

(بَ) (اِ.) شمارة استاندارد بین المللی کتاب (اختصار).