واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

پدیدآورندگان و ناشران لغت‌نامه که مایلند لغت‌نامه خود را در واژه یاب با نام خود منتشر کنند با ما تماس بگیرند.

شارق

فرهنگ فارسی معین

(رِ) [ ع . ] 1 - (اِفا.) تابان ، درخشان . 2 - (اِ.) آفتاب .