واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

با دوبار کلیک روی لغات در هر سایتی، معنی آن را مشاهده کنید! هم اکنون افزونه کروم و فایرفاکس را دانلود کنید.

شارق

فرهنگ فارسی معین

(رِ) [ ع . ] 1 - (اِفا.) تابان ، درخشان . 2 - (اِ.) آفتاب .