واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

شیراوژن

فرهنگ فارسی معین

(اَ یا اُ ژَ) (ص فا.) شیرافگن .