واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

صریح

فرهنگ فارسی معین

(صَ) [ ع . ] 1 - (ص .) ظاهر. 2 - (ق .) بی پرده ، رک .