واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

صریح

فرهنگ فارسی معین

(صَ) [ ع . ] 1 - (ص .) ظاهر. 2 - (ق .) بی پرده ، رک .