واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

صواب

فرهنگ فارسی معین

(صَ) [ ع . ] (ص .) 1 - راست و درست . 2 - سزاوار.