واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

پدیدآورندگان و ناشران لغت‌نامه که مایلند لغت‌نامه خود را در واژه یاب با نام خود منتشر کنند با ما تماس بگیرند.

عایدات

فرهنگ فارسی معین

( ~ .) [ ع . عائدات ] (اِفا.) جِ عایده ؛ درآمدها.