واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

عایدات

فرهنگ فارسی معین

( ~ .) [ ع . عائدات ] (اِفا.) جِ عایده ؛ درآمدها.