واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

پدیدآورندگان و ناشران لغت‌نامه که مایلند لغت‌نامه خود را در واژه یاب با نام خود منتشر کنند با ما تماس بگیرند.

علقه مضغه

فرهنگ فارسی معین

(عَ لَ قِ. مِ غَ) [ ع . ] 1 - (اِ.) خون بسته شده . 2 - (ص .) در فارسی ؛ شخص پست و حقیری که خودنمایی می کند.