واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

پدیدآورندگان و ناشران لغت‌نامه که مایلند لغت‌نامه خود را در واژه یاب با نام خود منتشر کنند با ما تماس بگیرند.

علی هذا

فرهنگ فارسی معین

(عَ لا ها) [ ع . ] (ق مر.) از آن رو، بنابراین .