واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

علی هذا

فرهنگ فارسی معین

(عَ لا ها) [ ع . ] (ق مر.) از آن رو، بنابراین .