واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

کانال تلگرام واژه‌یاب

فاشیست

فرهنگ فارسی معین

[ فر. ] (ص .)آن که پیرو مسلک سیاسی فاشیسم باشد.