واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

فامیل

فرهنگ فارسی معین

[ فر. ] (اِ.) خانواده ، خویشاوند.