واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

فلک

فرهنگ فارسی معین

(فُ لْ) [ ع . ] (اِ.) کشتی ، سفینه .