واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

قاسم

فرهنگ فارسی معین

(س ) [ ع . ] (اِفا.) بخش کننده ، قسمت کننده .