واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

قرمساق

فرهنگ فارسی معین

(قُ رُ) [ تر. ] (ص .) دیوث ، بی ناموس .