واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

قضبان

فرهنگ فارسی معین

(قُ ضْ) [ ع . ] (اِ.) جِ قضیب .