واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

قیادت

فرهنگ فارسی معین

(قِ دَ) [ ع . قیادة ] (مص م .) رهبری کردن ، پیشوایی کردن .