واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

لعب

فرهنگ فارسی معین

(لَ) [ ع . ] (اِمص .) 1 - بازی . 2 - شوخی ، مزاح .