واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

لولو خرخره

فرهنگ فارسی معین

(خُ خُ رِ) (اِمر.) نک لولو.