واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

لیبرال

فرهنگ فارسی معین

(بِ) [ فر. ] (اِ.) آزادیخواه ، طرفدار آزادی .