واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

پدیدآورندگان و ناشران لغت‌نامه که مایلند لغت‌نامه خود را در واژه یاب با نام خود منتشر کنند با ما تماس بگیرند.

متباین

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ ی ) [ ع . ] (اِفا.) متمایز، جدا از یکدیگر.