واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

متباین

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ ی ) [ ع . ] (اِفا.) متمایز، جدا از یکدیگر.