واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

متجانس

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ نِ) [ ع . ] (اِفا.) از یک جنس ، مشابه .