واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

مثابه

فرهنگ فارسی معین

(مَ بِ یا بَ) [ ع . مثابة ] (اِ.) 1 - جایگاه ، منزلت . 2 - رتبه ، درجه .