واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

محصر

فرهنگ فارسی معین

(مُ ص ) [ ع . ] (اِفا.) محاصره کننده .