واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

معیل

فرهنگ فارسی معین

(مُ) [ ع . ] (اِفا.) عیالمند، عیال وار.