واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

مغشوش

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) ناخالص ، ناسره ، آشفته ، پریشان .