واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

مفارقت

فرهنگ فارسی معین

(مُ رِ قَ) [ ع . مفارقة ] (مص ل .) جدایی ، جدا شدن .