واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

مفارقت

فرهنگ فارسی معین

(مُ رِ قَ) [ ع . مفارقة ] (مص ل .) جدایی ، جدا شدن .