واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

مهیا

فرهنگ فارسی معین

(مُ هَ یّ) [ ع . ] (اِمف .) آماده ، آماده شده .