واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

موجد

فرهنگ فارسی معین

(جَ) [ ع . ] (اِمف .) ایجاد شده .