واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

موزع

فرهنگ فارسی معین

(مُ وَ زِّ) [ ع . ] (اِفا.) توزیع کننده ، پخش کننده . ج . موزعین .