واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

ندا

فرهنگ فارسی معین

(نِ) [ ع . نداء ] (اِ.) بانگ ، آواز.