واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

نساء

فرهنگ فارسی معین

(نِ) [ ع . ] (اِ.) زنان .