واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

نقی

فرهنگ فارسی معین

(نَ یّ) [ ع . ] (ص .) پاک ، پاکیزه ، برگزیده .