واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

نیوشا

فرهنگ فارسی معین

(نِ) (ص فا.) شنوا، درک کننده .