واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

کانال تلگرام واژه‌یاب

هامش

فرهنگ فارسی معین

(مِ) [ ع . ] (اِ.) حاشیة کتاب یا نامه .