واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

هبوط

فرهنگ فارسی معین

(هُ) [ ع . ] (مص ل .) فرود آمدن .