واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

همیان

فرهنگ فارسی معین

(هَ) (اِ.) کیسه ، کیسة پول .