واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

هویت

فرهنگ فارسی معین

(هُ و یَّ) [ ع . هویة ] (اِ.) شخصیت ، ذات ، حقیقت چیز.