واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

هیراد

فرهنگ فارسی معین

(ص .) خوش رو، خندان .