واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

واخواهی

فرهنگ فارسی معین

(خا) (حامص .) بازخواست ، اعتراض .