واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

وجه

فرهنگ فارسی معین

(وَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - روی ، چهره . 2 - طریقه ، جهت . 3 - پول . ج . وجوه . 4 - ذات ، شخص . 5 - قصد، نیت . 6 - دلیل ، سبب . ؛ ~ ضمان پول (یا مالی ) که برای ضمانت می سپارند. ؛~ ِ مصالحه آن چه برای برقراری صلح میان دو طرف مورد معامله قرار می گیرد.