واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

پدیدآورندگان و ناشران لغت‌نامه که مایلند لغت‌نامه خود را در واژه یاب با نام خود منتشر کنند با ما تماس بگیرند.

وجوه

فرهنگ فارسی معین

(وُ) [ ع . ] (اِ.) جِ وجه . 1 - راه ها. 2 - روش ها. 3 - انواع . 4 - پول ها.