واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

وجوه

فرهنگ فارسی معین

(وُ) [ ع . ] (اِ.) جِ وجه . 1 - راه ها. 2 - روش ها. 3 - انواع . 4 - پول ها.