واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

وهن

فرهنگ فارسی معین

(وَ هْ) [ ع . ] (اِمص .) ضعف ، سستی .